Inicijative

Inicijative Privrednog savjeta opštine Derventa

Svi članovi Privrednog savjeta imaju pravo da iniciraju javno-privatni dijalog po pitanju poboljšanja poslovnog okruženja (izmjene i dopune lokalne regulative, unapređenje postojećih ili uvođenje novih usluga, smanjenje komunalnih taksi i naknada, definisanje novih paketa podsticaja, definisanje kriterijuma za dodjelu podsticaja, izmjena nastavnog plana i programa u skladu sa potrebama privrede), unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, analize tržišta, razvoja određenog sektora, kreiranje lanaca vrijednosti, jačanja saradnje između institucija na lokalnom nivou, prijedloga za izmjenu regulative na višim nivoima vlasti, itd.

Neophodno je da svaka inicijativa bude usmjerena ka postizanju nekog sistemskog rješenja (na primjer, izmjena regulative na lokalnom nivou, izmjena zakona na višem nivou, uvođenje novih funkcija, bolja pozicija lokalnih MSP na tržištu) koje će, dugoročno, uticati na poboljšanje poslovnog okruženja, konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, konkurentnosti lokalne zajednice, itd.

Inicijativa može doći od strane predstavnika javnog ili privatnog sektora. Preporučuje se da članovi Privrednog savjeta prihvataju inicijative putem konsenzusa, a ukoliko to nije moguće, putem dvotrećinske većine. Svaki sastanak Privrednog savjeta treba da rezultira određenim brojem inicijativa, koje se evidentiraju u zapisniku, koji se šalje svim članovima Privrednog savjeta, bez obzira da li su bili prisutni na sastanku ili ne.

Da bi jedna inicijativa ušla u proceduru za rješavanje, neophodno je da službenik za LER, kao tehnički sekretar Privrednog savjeta detaljnije razradi i definiše inicijativu, u vidu koncepta sa jasno definisanim prijedlogom koraka i vremenskim okvirom način koji je razumljiv za sve članove Privrednog savjeta i bitne aktere koji će učestvovati u sprovođenju te inicijative. Da bi se razvio koncept, može biti neophodno da Privredni savjet, ili zaduženi član(ovi) Privrednog savjeta obave dodatna istraživanja i prikupe dopunske informacije.

Inicijative Privrednog savjeta upućuju se na dalje rješavanje nadležnoj instituciji na lokalnom nivou ili ka višim nivoima vlasti. Tehnički sekretar Privrednog savjeta će na sastancima Privrednog savjeta, kao i putem izvještaja, redovno upućivati sve članove o toku rješavanja i ishodu pokrenute inicijative. Izvještaj o ishodu implementirane inicijative treba da bude jasan, konkretan, koncizan, sa kratkim osvrtom na sprovedene korake i dokazima o realizaciji (u aneksu izvještaja). Izvještaj treba da sadrži i preporuke za dalji rad, odnosno, nove inicijative koje su proistekle iz sprovedenih aktivnosti. Ukoliko, iz određenih razloga, inicijativa nije mogla biti ostvarena, izvještaj će sadržati i analizu sprovedenih koraka i uzroka neuspjeha.

 

Pregled predloženih inicijativa

Inicijativa 1: Unapređenje radne snage u metalskom sektoru (22. 12. 2016.)

Kao odgovor na ovu inicijativu, sprovedena je analiza ponude i potražnje za radnom snagom u ovom sektoru (analiza broja učenika koji se trenutno školuju po obrazovnim profilima za metalski sektor srednjim školama u Derventi, u odnosu na iskazane potrebe privatnog sektora (u januaru 2018.. godine). Sprovedena je i anketa, u cilju utvrđivanja potreba i pravaca razvoja privrednih subjekata koji posluju u metalskom sektoru (jun-jul 2018. godine). U 2018. godini, uspostavljeni su i mehanizmi za unapređenje radne snage u metalskom sektoru, kao partnerstvo javnog i privatnog sektora: opština Derventa izdvojila je 40.000 KM za uređenje prostora za izvođenje praktične nastave za učenike srednje stručne škole. U finansiranju ove inicijative učestvuju i privredni subjekti.

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

Inicijativa 2:  Utvrđivanje planova investiranja privrednika u narednoj godini (širenja proizvodnih kapaciteta) i utvrđivanje potreba za radnom snagom u tim kapacitetima (22.12.2016.)

Kao odgovor na ovu inicijativu, sprovedeno je ispitivanje potreba u metalskom sektoru (vidjeti Inicijativu 1), a planira se i ispitivanje potreba privrednika u obućarskom sektoru, kao drugom najperspektivnijem sektoru u opštini Derventa

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

Inicijativa 3: Izgradnja radničkih stanova 01.06.2017

Inicijativa pojedinih poslodavaca  za izgradnju  stambenih  jedinica za svoje radnike (stanovi sa subvencionisanom cijenom). Na taj način radnici bi bili zadržani u Derventi zbog nekretnine. Ovo je, u stvari,  inicijativa radnika.  Uloga opštine  bi trebala biti: izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, rasvjeta, podrška u izgradnji elektromreže, obezbjeđivanje zemljišta po povoljnoj cijeni (jer je VI, VII zona). Opština je već stvorila uslove za sprovođenje ove inicijative, a potrebno je pokrenuti i druge privrednike da se uključe u njenu realizaciju.  Na ovaj način dodatno bi se motivisala i  stimulisala radna snaga i dalje bi se jačala konkurentnost MSP u Derventi.

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

Inicijativa 4: Obaveza prijavljivanja nepokretnosti i plaćanja poreza kao preduslov za dobijanje podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju (22.06.2017.)

Na osnovu Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u opštini Derventa, poljoprivredni proizvođači ostvaruju pravo na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji , na osnovu podnesenih zahtjeva Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa, ukoliko ispune Programom predviđene uslove. Sobzirom da se duži niz godina kontinuirano izdvajaju znatna sredstva iz Budžeta opštine za ove namjene, a da istovremeno nisu svi podnosioci zahtjeva za podsticajna sredstva prijavili nepokretnosti  u Poreskoj upravi RS radi utvrđivanja poreskih obaveza, niti platili poreske obaveze, pokrenuta je ova inicijativa od strane Opštinske uprave Derventa i Načelnika opštine. U vezi sa navedenim, takođe je pokrenuta inicijativa da sve one, koji ne ispune ovu zakonsku obavezu, u skladu sa zakonskim odredbama,  treba sankcionisati. 

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

Inicijativa 5: Poboljšanje informisanja privatnog sektora

Privrednici u obućarskom i metalskom sektoru, ali i ostalim sektorima privrede suočavaju se sa nedostatkom informacija bitnih za poslovanje. Neophodno je uvesti funkciju informisanja firmi, posebno u vezi sa čestim izmjenama propisa. U Privrednoj komori Republike Srpske, gdje je preduzeće „Sanino“,d.o.o. aktivan član, prepoznaju probleme i prijavljuju ih Vladi RS i višim instancama, ali se one uglavnom ogluše. Najveći problemi su česte promjene zakona i propisa i neusklađenost mnogih propisa sa potrebama privrede i drugim procesima, kao što su  EU integracije. MSP se jako teško snalaze u šumi propisa i nedosljednosti informacija o njima. Preduzeće se kažnjava bez da je prethodno informisano o novom Zakonu ili propisu.

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

Inicijativa 6: Upućivanje inicijative nadležnoj instituciji za ukidanje obaveze polaganja sanitarno-higijenskog minimuma svake 4 godine (pridruživanje inicijativi opštine Prnjavor) (17.10.2017)

Privrednici Dervente pridružuju se inicijativi opštine Prnjavor od 28.09.2017. godine i saglasili su se da se inicijativa uputi zajednički.. Svako pravno lice i preduzetnik iz sektora koji podleže sanitarno-higijenskim propisima obavezno je da sve zaposlene šalje na polaganje sanitarno-higijenskog minimuma na 4 godine. Polaganje košta 80KM po zaposlenom. Ukoliko zaposleni napusti posao, on certifikat nosi sa sobom, a novi radnici moraju da se upute na polaganje. Ovaj propis naročito pogađa velike poslodavce, koji na godišnjem nivou imaju značajne izdatke za ove potrebe. S obzirom da je postupak i polaganje uvek istog sadržaja, obnavljanje certifikata za iste zaposlene je, prema rečima predlagača inicijative, besmisleno. Predlagači zahtjevaju da se zastareli propisi razmotre i revidiraju, te da polaganje bude jednokratno ili, ukoliko to nije moguće, da obnavljanje ispita bude besplatno. Uz to, privrednici preporučuju zakonodavcu da uskladi propise sa savremenim standardima u relevantnim oblastima, kao što je HACCP, koji ima čak i rigoroznije sanitarno-inspekcijske zahteve od postojećeg zakona, pa da oslobodi one koji posluju sa ovim certifikatom. Članovi PS su istakli i da propisi koji ovo regulišu potiču iz vremena kada su nekvalifikovani radnici obavljali poslove koji podležu sanitarno-higijenskom mnimumu, te da danas te poslove uglavnom obavljaju školovani kadrovi koji u okviru redovnog obrazovanja uče relevantne propise i procedure. Predlagači inicijative zahtjevaju da se ispitaju sve okolnosti i pripremi izvještaj o trenutnom stanju, na osnovu koga bi se uputio dopis nadležnim republičkim organima za reviziju ovakvih zakonskih i podzakonskih rješenja.

Detaljnije o ovoj inicijativi možete se informisati ovdje.

 

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE INICIJATIVE MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Popunjeni obrazac se može dostaviti službeniku za LER – tehničkom sekretaru Privrednog savjeta Srđanu Noviću (srdjann@derventa.ba).