Troškovi poslovanja

Nakon registracije poslovnog subjekta , poslovni subjekt je u obavezi da plaća opštinske naknade i takse i to:

 • Komunalna taksa za isticanje poslovnog imena firme;
 • Komunalna naknada za korišćenje poslovnog prostora;
 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
 • Renta

Način obračuna opštinskih naknada i taksi 

R.br. Vrsta troška Cijena (KM) Interval obračuna Napomena
1. Komunalna taksa  za isticanje poslovnog imena firme 80-2.000 (za preduzeća najčešće 300-1.000, za preduzetnike najčešće 200-400) Godišnje Taksa zavisi od vrste djelatnosti i lokacije na kojoj se obavlja
2. Komunalna naknada za korišćenje poslovnog prostora Za korisnu površinu prostora do 15.000 m2 =

m2 x 2,5 x (0,020 KM -0,090 KM –  zavisno od zone).

Za površine prostora preko 15.000 m2 = m2 x 1,5 x (0,020 KM -0,090 KM –  zavisno od zone)

Mjesečno Koeficijent zavisi od urbane zone, raspon: 0,020-0,090 KM/m2 (rubni dijelovi opštine-objekti u centru grada)
3. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta Koeficijent x m2 korisne površine Plaća se jedanput – prije dobijanja građevinske dozvole Koeficijent zavisi od urbane zone, raspon: 6,21-34,14 KM/m2
4. Renta Korisna površina poslovnog objekta  x iznos rente/ m2 Plaća se jedanput – prije dobijanja građevinske dozvole Osnovica za izračunavanje rente se utvrđuje svake godine Odlukom SO-e o prosječnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području opštine Derventa.

Iznos rente/m2 = osnovica x koeficijent

Koeficijent zavisi od urbane zone, raspon: 1%-6%

U prvoj zoni renta se dodatno uvećava za 10%

Za iznos rente veći od 25.000 KM moguće plaćanje u ratama na period  do 3 godine

POREZI I DOPRINOSI

 1. Porez na dodatu vrijednost 17%.
 2. Porez na dobit 10%. (Oslobađanje od poreza na dodatu vrijednost za sve koji izvoze).
 3. Porezi iz plate i na platu:
  Doprinosi iz plate 33% (doprinosi za Penzijsko-invalidsko osiguranje, 18,5% doprinosi za zdravstvo 12%, doprinosi za nezaposlenost 1,5%, dječija zaštita 1%).
 1. Porez za zaštitu od prirodnih nesreća i vodna naknada -1 KM po radniku na godišnjem nivou.

 

CIJENE KOMUNALNIH USLUGA U NADLEŽNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE

Voda i kanalizacija

Opis Cijena za pravna lica i samostalne preduzetnike
Naknada za priključak na vodovodnu mrežu 683,76 – 3.750,00 ( cijene profila priključka) + PDV

( cijena se formira od cijene profila priključka plus korisne površine m2x 1,20 KM) + PDV  (jednokratno)

Voda s PDV-om 1,90 KM/m3+PDV=2,23 KM/m3

Paušalni obračun –vrši se na bazi zaduženja  m3x cijena

Za privredu: Broj zaposlenih x 4m3

-kafići, picerije i restorani do 50 m2=15 m3 (mjesečno)

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu Priključno mjesto = 600,00 KM

Poslovno stambene zgrade: Cijena priključnog mjesta (600,00 KM) + 100 KM po poslovnom prostoru + ukupna korisna površina  X 1,10 KM/m2 + PDV (jednokratno)

Kanalizacija s PDV-om 1,00 KM/m3 + PDV =1,17 KM/m3–osnov za obračun je količina utrošene vode (mjesečno)

 

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Poslovni potrošači Kategorija „samostalni preduzetnici, ustanove i preduzeća“
Preduzeća, banke, osiguravajuća društva, apoteke, ugostiteljske radnje, restorani, prodavnice elektro i vodomaterijala, kozmetičke, konfekcijske papirne opreme 0,60 KM/m2
Prodavnice mješovite robe, voća i povrća 0,80KM/m2
Kancelarije, agencije, butici i zanatske radnje 0,40KM/m2
Kontejnerski odvoz – deponovanja smeća po m3

Smeće, industrijski otpad

28,00 KM/m3

33,00 KM/m3

 

Obračun odvoza i deponovanja smeća u paušalnom iznosu

Zanatske radnje paušalno  15,00 KM
Ugostiteljske i trgovačke radnje agencije, advokatske i notarske kancelarije, biroi i knjigovodstvene agencije, kancelarije 25,00 KM

 

Kiosci za štampu, fotokopirnice, video klubovi, zabavne igre i slično 8,55 KM
Klaoničke i mesarske radnje do 25 m2 25,00 KM
Klaoničke i mesarske radnje preko 25 m2 35,00 KM

 

Troškovi energenata i usluga za poslovne korisnike

Vrsta troška Cijena KM Obračun troška
Električna energija Aktivna cijena elek. energije:

( sve cijene su bez PDV)

-viša sezona( zimski period)- 0,07 -0,20 KM/ kwh

-niža sezona (ljetni period) – 0,05 -0,15 KM/ kwh

Na aktivnu cijenu dodaje se  reaktivna cijena električne  energije  i to:

U višoj  sezoni ( zimski period)- 0,048 -0,50 KM/ kwh

U nižoj sezoni  (ljetni period) – 0,03 -0,04 KM/ kwh

Reaktivna cijena el.energije se računa za kupce sa mjerenjem snage   za 10 KV i 35 KV naponski nivo.

Pored ovoga plaća se i obračunska snaga i to:

4,93 KM-1,45 KM ( u višoj- zimskoj sezoni)

3,70 KM -1,45 KM ( u ljetnoj –nižoj sezoni)

Obračunska snaga za prvu tarifnu grupu  iznosi 13,56 KM ( u višoj i nižoj sezoni).

Mjesečno
Usluge fiksne telefonije  Nacionalni telefonski saobraćaj : 0,05 -0,06 KM /minut

Međunarodni telefonski saobraćajrazgovori: 0,35 KM-0,81 KM/ minut

Mjesečno
Usluge internet providera 29 KM uz Ugovor na jednu godinu Mjesečno
Usluge brze pošte 6,00-35,00 KM 1 usluga

 

Troškovi infrastrukturnih/komunalnih priključaka

Vrsta troška Cijena KM Obračun troška
Priključak na elektro mrežu Sve cijene su bez PDV

 

Srednjenaponska mreža

( u cijenu nije uračunata trafo stanica koju investitor gradi)

Kod standardnog priključka cijena je od 472,36 KM – 1.656,34 KM.

Kod nestandardnog priključka cijena je od 18,44 -78,65 KM/  m.

Naknada za zakupljenu snagu iznosi od 11,17 KM – 69,02 KM – plaća se za sve naponske nivoe i za sve tarifne grupe

Kod nestandardnog priključka cijena zavisi od tipa mjernog mjesta i iznosi od 367,26 KM do 11.581,50 KM

Jednom
Priključak na telefon 19,19 KM Jednom

 

Članstvo u privrednim komorama

Članstvo u Vanjskotrgovinskoj komori BiH

Članstvo je obavezno za sve uvoznike i izvoznike. Osnovica za  obračun članarine  Komori je realizovani ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plate zaposlenih iskazan u završnom računu . Stopa članarine je 0,1%( za finansijski sektor, transport i komunikacije: 0,2%), a minimalan iznos članarine je 60 KM. Više na: http://komorabih.ba/clanstvo – u-komori/.

Članstvo u Privrednoj  komori  Republike Srpske

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj.

Članovi Komore mogu biti i i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu.

Osnovica za obračun  članarine  je  ukupan prihod iskazan  u Bilansu uspjeha za prethodnu godinu.

Stope članarine su:

 • 0,03% na ostvareni ukupan prihod veći od 600.000 KM do 100.000.000 KM, s tim da na godišnjem nivou ne može biti veća od 20.000 KM,
 • 0,02% na ukupan prihod veći od 100.000.000 KM, s tim da na mjesečnom nivou ne može biti veća od 7.500 KM.
  Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod  od 360.000 KM do 600.000 KM  plaćaju članarinu 15 KM mjesečno.
  Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod  manji od 360.000 KM plaćaju članarinu po stopi od 0,05%.
 • Drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu  plaćaju članarinu paušalno. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Komore.

Više na: komorars.ba

TROŠKOVI IZDAVANjA DOZVOLA

 •  Urbanistička saglasnost
 •  Građevinska dozvola
 •  Lokacijski uslovi
 • Upis u katastar i zemljišne knjige:
  Uplanjenje poslovnog objekta – 667,00 KM ( ukoliko je sve regulisano)

Više u Odluci o visini naknade za korištenje podataka i pružanje  usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 18/2012“)

 

OSTALI TROŠKOVI            

Cijena zemljišta:  1) u industrijskoj zoni: 10,00 KM/m2; 2)  ruralnim dijelovima : 5,00 KM/m2 

Najam poslovnog prostora u užem gradskom jezgru: 8,00 – 12,00  KM/m2 

Okvirne cijene gradnje po m2:

 • proizvodne hale: 300-500 KM
 • poslovne i stambene površine: 800-1000 KM.