Zaposleni

Načelnik odjeljenja

Slaven Pašalić

+387 53 315 161
slavenp@derventa.ba

 • Rukovodi radom Odjeljenja za privredu id društvene djelatnosti, odgovara za rad Odjeljenja i predstavlja Odjeljenje u granicama ovlašćenja,
 • Organizuje rad Odjeljenja, i u okviru njega, poslove lokalnog ekonomskog razvoja,
 • Sarađuje sa drugim Odjeljenjima u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga,
 • Izrađuje planove, programe izvještaje vezano za rad Odjeljenja,
 • Odgovoran je za zakonito, stručno , blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja,
 • Odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini opštine i Načelniku opštine,
 • Izvršava odluke i zaključke Skupštine opštine i Načelnika opštine koje se odnose na rad Odjeljenja,
 • Donosi rješenja, zaključke i druge akte u okviru datog ovlašćenja.

Samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj

Srđan Nović

+387 53 315 170
srdjann@derventa.ba

 • Učestvuje u izradi programa razvoja i programa mjera koji definišu i podstiču privredni razvoj u cjelini ili po pojedinim oblastima i granama za područje opštine
 • Učestvuje u izradi strateških dokumenata lokalne zajednice i vodi evidenciju o relizaciji planova i programa iz strateških dokumenata
 • Izrađuje projektne prijedloge i vrši korespodenciju sa stranim i domaćim donatorima
 • Prikuplja podatke i informacije od privrednih i drugih subjekata, obrađuje ih radi izrade planova, programa, informacija i drugih dokumenata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine,
 • Ostvaruje potrebnu saradnju sa privrednim i drugim subjektima, sa stručnim i drugim institucijama, radi uspješnog ostvarivanja radnih zadataka kao i ciljeva planova i programa razvoja,
 • Prikuplja podatke, na osnovu kojih informiše Skupštinu opštine i Načelnika opštine, putem Načelnika odjeljenja
 • Dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti
 • Učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine u  oblasti lokalnog ekonomskog razvoja
 • Obavlja i druge poslove i obaveze po nalogu načelnika Odjeljenja

Detaljniji opis poslova lokalnog ekonomskog razvoja možete pogledati ovdje.

Samostalni stručni saradnik za privredu, planiranje i privatno preduzetništvo

Snježana Kovačević

+387 53 315 170
snjezanak@derventa.ba

 • Stručni poslovi planiranja u oblasti privrede, prati kretanje privrednih aktivnosti, analiza ostvarenih rezultata i izrada informacije za potrebe Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 • Obezbjeđuje primjenu zakona i drugih propisa u oblasti privrede,
 • Kontinuirano i hronološki prikuplja potrebne podatke od privrednih i drugih subjekata po oblastima i privrednim granama na području opštine,
 • Ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, komorama, udruženjima privatnih preduzetnika, republičkim organima nadležnim za privredu, statističkim zavodom, bankama i javnim fondovima i drugim subjektima radi izvršavanja zadataka iz nadležnosti odjeljenja, a za oblast privrede, planiranja i preduzetništva,
 • Ostvaruje saradnju sa Gender centrom Vlade RS, prikuplja podatke i izrađuje informacije i izvještaje za Gender centar, kao i informacije i planove iz oblasti ostvarivanja principa ravnopravnosti polova u opštini Derventa. 
 • Prikupljaa statističke podatke iz oblasti privrednog razvoja
 • Prati propise iz oblasti privrede,
 • Prikuplja podatke, na osnovu kojih se izrađuju planovi o informiše Skupština opštine i Načelnik opštine, putem Načelnika odjeljenja
 • Dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti
 • Učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine za oblast privrede i privrednog razvoja

Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetništva

Nada Vidić

+387 315 163
nadav@derventa.ba

 • Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima vezanim za registraciju preduzetnika iz oblasti trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne djelatnosti, 
 • Priprema nacrte opštih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine, iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, kao i pojedinačnih akata koje donosi načelnik odjeljenja,
  daje obavještenja i informacije vezane za registraciju preduzetnika,
 • Daje uputstva i stručna mišljenja iz djelokruga odjeljenja po podnesenim zahtjevima stranaka,
 • Vodi registar preduzetnika (fizički i elektronski),
 • Vrši elektronski unos podataka za Centralni registar preduzetnika,
  vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja iz istih,
 • Izrađuje izvještaje o registrovanim preduzetnicima iz svih oblasti privrede,
 • Prikuplja podatke, na osnovu kojih informiše Skupštinu opštine i Načelnika opštine, putem Načelnika odjeljenja
  dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti,
 • Učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine za nadležnu oblast.